cs单机版

 找回密码
 账号注册
查看: 763|回复: 4

【包含源码】CS1.6登录器易语言源码+成品

[复制链接]
 • TA的每日心情
  擦汗
  2021-2-22 16:45
 • 195

  主题

  210

  帖子

  530

  积分

  高级会员

  Rank: 4

  积分
  530

  流量屠夫闪闪发光启明星讲师论坛元老荣誉管理突出贡献原创作者

  发表于 2021-3-8 13:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本帖最后由 Boom 于 2021-3-8 13:18 编辑


  .版本 2
  .支持库 EThread
  .支持库 Exmlrpc
  .支持库 EXMLParser
  .支持库 dp1

  加载皮肤 (9)
  ' 加载Aero特效 ()
  ' Aero特效调整 (150, 200, 200, 200, 200, 200, 200)
  hInst = CreateMutex (0, 0, “MUTEX_MP_LAUNCHER”)
  .如果真 (GetLastError () = #ERROR_ALREADY_EXISTS)
      结束 ()
  .如果真结束
  编辑框1.内容 = 取文本注册项 (#现行用户, “Software\MetaProtect\username”, “”)
  编辑框2.内容 = 取文本注册项 (#现行用户, “Software\MetaProtect\password”, “”)
  .判断开始 (取文本注册项 (#现行用户, “Software\MetaProtect\savepwd”, “”) = “真”)
      选择框1.选中 = 真
  .默认
      选择框1.选中 = 假
  .判断结束
  写注册项 (#现行用户, “Software\MetaProtect\Connect”, “”)
  启动线程 (&连接服务器线程, , )
  用户登录状态 = 假

  .子程序 连接服务器线程, , , 解决同步导致登陆器启动慢的问题


  .如果 (客户端.连接 (63000, “60.206.69.250”, 假, &处理函数))
      标签4.文本颜色 = #绿色
      标签4.标题 = “连接服务器成功!”
  .否则
      标签4.文本颜色 = #红色
      标签4.标题 = “连接服务器失败!”

  .如果结束  .子程序 处理函数
  .参数 消息地址, 整数型
  .局部变量 消息类型, 整数型
  .局部变量 结果消息, 字节集
  .局部变量 解密字串, 文本型
  .局部变量 分割数据, 文本型, , "0"
  .局部变量 数组成员计数, 整数型

  消息类型 = 客户端.取消息类型 (消息地址)
  .判断开始 (消息类型 = 0)
      信息框 (“与服务器连接断开!”, #错误图标, )
      结束 ()
  .判断 (消息类型 = 1)
      .如果真 (客户端.取返回文本 (消息地址, 解密字串))
          ' 解密字串 = 到文本 (解压数据 (结果消息))
          ' 输出调试文本 (解密字串)
          分割数据 = 分割文本 (解密字串, “|”, )
          数组成员计数 = 取数组成员数 (分割数据)
          ' 输出调试文本 (数组成员计数)
          .如果真 (数组成员计数 > 0)
              .判断开始 (分割数据 [1] = “#登陆成功”)
                  ' 输出调试文本 (解密字串)
                  用户登陆成功 (解密字串)
              .判断 (分割数据 [1] = “#下载资源”)
                  下载资源 (解密字串)
              .判断 (分割数据 [1] = “#服务器列表”)
                  设置服务器列表 (解密字串)
                  用户登录状态 = 真
              .判断 (分割数据 [1] = “#注册成功”)
                  注册成功 ()
              .判断 (分割数据 [1] = “#注册失败”)
                  信息框 (分割数据 [2], #错误图标, 分割数据 [1])
              .默认

              .判断结束

          .如果真结束

      .如果真结束

  .默认

  .判断结束


  .子程序 用户登陆成功
  .参数 解密字串, 文本型
  .局部变量 XML, XML树
  .局部变量 分割后数组, 文本型, , "0"
  .局部变量 XML数据, 文本型
  .局部变量 m_access, 文本型
  .局部变量 m_cnname, 文本型

  分割后数组 = 分割文本 (解密字串, “#登陆成功”, )
  .如果真 (取数组成员数 (分割后数组) = 2)
      XML数据 = 分割后数组 [2]
      .如果真 (XML.导入 (到字节集 (XML数据)))
          XML.取节点值 (“@1/@1”, m_access)
          XML.取节点值 (“@1/@2”, m_cnname)
          ' 信息框 (m_cnname, 0, )
          登录 = 真
          _用户登录成功 (编辑框1.内容, 编辑框2.内容, m_cnname, 到整数 (m_access))
          客户端.异步发送文本 (“#获取服务器列表|”)
      .如果真结束

  .如果真结束


  .子程序 设置服务器列表
  .参数 解密字串, 文本型
  .局部变量 XML, XML树
  .局部变量 分割后数组, 文本型, , "0"
  .局部变量 临时文本, 文本型
  .局部变量 XML数据, 文本型
  .局部变量 数据计数, 整数型
  .局部变量 循环计数, 整数型
  .局部变量 m_服务器列表, 服务器列表

  分割后数组 = 分割文本 (解密字串, “#服务器列表”, )
  .如果真 (取数组成员数 (分割后数组) = 2)
      XML数据 = 分割后数组 [2]
      .如果真 (XML.导入 (到字节集 (XML数据)))
          XML.取节点值 (“@1/@1”, 临时文本)
          数据计数 = 到整数 (临时文本)
          .计次循环首 (数据计数, 循环计数)
              XML.取节点值 (“@1/@” + 到文本 (循环计数 + 1) + “/@1”, m_服务器列表.显示名称)
              XML.取节点值 (“@1/@” + 到文本 (循环计数 + 1) + “/@2”, m_服务器列表.服务器IP)
              加入成员 (服务器列表, m_服务器列表)
              ' 输出调试文本 (m_服务器列表.显示名称 + “,” + m_服务器列表.服务器IP)
          .计次循环尾 ()
      .如果真结束

  .如果真结束


  .子程序 _用户登录成功
  .参数 账号, 文本型
  .参数 密码, 文本型
  .参数 中文名, 文本型
  .参数 权限, 整数型

  登录数据.中文名 = 中文名
  登录数据.密码 = 到小写 (取数据摘要 (到字节集 (密码)))
  登录数据.用户名 = 账号
  登录数据.权限 = 权限
  ' 用户登录状态 = 真

  .子程序 _时钟1_周期事件

  .如果真 (用户登录状态 = 真)
      写注册项 (#现行用户, “Software\MetaProtect\savepwd”, 到文本 (选择框1.选中))
      .如果 (选择框1.选中)
          写注册项 (#现行用户, “Software\MetaProtect\username”, 编辑框1.内容)
          写注册项 (#现行用户, “Software\MetaProtect\password”, 编辑框2.内容)
      .否则
          写注册项 (#现行用户, “Software\MetaProtect\username”, “”)
          写注册项 (#现行用户, “Software\MetaProtect\password”, “”)
      .如果结束

      载入 (窗口_主界面, , 假)
      _启动窗口.可视 = 假
      时钟1.时钟周期 = 0
  .如果真结束


  .子程序 _超级按钮1_被单击

  载入 (窗口_注册用户, , 真)

  .子程序 _按钮1_被单击

  .如果真 (编辑框1.内容 = “” 或 编辑框2.内容 = “”)
      信息框 (“用户名和密码不能为空!”, #错误图标, )
      返回 ()
  .如果真结束
  客户端.异步发送文本 (“#用户登录|” + 编辑框1.内容 + “|” + 取数据摘要 (到字节集 (编辑框2.内容)) + “|”)


  .子程序 _超级按钮2_被单击

  登录 = 假
  客户端.异步发送文本 (“#获取服务器列表|”)


  回复后可见
  游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

  上一篇:来个大佬帮帮我
  CSOL单机版,游戏K2论坛,MOD中国同盟社,CF单机版,神器时代官方网站,csbte,cssme,ck竞技之王,创新纪元,破茧,超越,突破,cs地图,cs模型,cs插件,cs纹理,cskz,香蕉网,cs模型下载,CSOL大灾,CSOL大灾变单机版,EC精英社
  回复 论坛版权

  使用道具 举报

 • TA的每日心情
  开心
  2021-8-23 12:20
 • 46

  主题

  607

  帖子

  723

  积分

  高级会员

  【论坛积分排行榜NO.1】

  Rank: 4

  积分
  723

  原创作者活跃会员

  QQ

  狗飞飞 Lv:23
  发表于 2021-4-14 12:42:13 | 显示全部楼层
  154562156302256
  龙出海,虎下山,千百豪杰汇一处,争个功名觅风度,安敢止于现步
  回复

  使用道具 举报

 • TA的每日心情
  开心
  2021-7-20 11:57
 • 2

  主题

  8

  帖子

  11

  积分

  新手上路

  Rank: 1

  积分
  11
  发表于 2021-7-19 21:25:13 | 显示全部楼层
  6666666666666666666666666666666
  CSOL单机版,游戏K2论坛,MOD中国同盟社,CF单机版,神器时代官方网站,csbte,cssme,ck竞技之王,创新纪元,破茧,超越,突破,cs地图,cs模型,cs插件,cs纹理,cskz,香蕉网,cs模型下载,CSOL大灾,CSOL大灾变单机版,EC精英社
  回复

  使用道具 举报

 • TA的每日心情
  开心
  2021-8-15 22:16
 • 0

  主题

  9

  帖子

  22

  积分

  新手上路

  Rank: 1

  积分
  22
  发表于 2021-8-15 22:41:30 来自手机 | 显示全部楼层
  看看怎么样
  CSOL单机版,游戏K2论坛,MOD中国同盟社,CF单机版,神器时代官方网站,csbte,cssme,ck竞技之王,创新纪元,破茧,超越,突破,cs地图,cs模型,cs插件,cs纹理,cskz,香蕉网,cs模型下载,CSOL大灾,CSOL大灾变单机版,EC精英社
  回复

  使用道具 举报

 • TA的每日心情
  慵懒
  2021-8-19 13:18
 • 0

  主题

  16

  帖子

  17

  积分

  新手上路

  Rank: 1

  积分
  17
  发表于 2021-8-19 13:30:57 | 显示全部楼层
  2333333333333333333333333333333333333333333333
  CSOL单机版,游戏K2论坛,MOD中国同盟社,CF单机版,神器时代官方网站,csbte,cssme,ck竞技之王,创新纪元,破茧,超越,突破,cs地图,cs模型,cs插件,cs纹理,cskz,香蕉网,cs模型下载,CSOL大灾,CSOL大灾变单机版,EC精英社
  回复

  使用道具 举报

  懒得打字,不如试试右边的快捷回复→
  您需要登录后才可以回帖 登录 | 账号注册

  本版积分规则

  Archiver|手机版|小黑屋|csol单机版,神器时代官网,创.新纪元官网,csol单机版官网 |友链申请|网站地图

  GMT+8, 2021-10-19 12:37 , Processed in 0.266868 second(s), 41 queries .

  Powered by gamek2.com X3.4

  Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

  快速回复 返回顶部 返回列表